44

31

انبارداری بطور خلاصه عبارتست از کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه کردن، نگهداری کردن و تحویل گرفتن و توزیع نمودن مواد و کالاهای مورد نیاز سازمان در زمان مناسب، قیمت و شرایط مناسب.      مدیریت انبارداری عبارتست از برنامه ریزی، سازماندهی، کاربرد و کنترل مواد، کالاها و خدمات سازمان یا شرکت. وظایف انبارداری  مهمترین وظایف انباردار عبارتند از:

1- دریافت سفارشان کالا و خدمات مورد نیاز سازمان از واحدهای گوناگون و بررسی و رسیدگی مناسب آنها.  

2- درخواست خرید کالاها به واحد سفارشات خارجی یا تدارکات داخلی، در صورت عدم موجودی کافی.

 3- مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی مانند سرقت، صدمه، ضایعه و حادثه، از طریق طبقه بندی، قفسه بندی، چیدن و جای دادن صحیح آنها.  

4- پیش بینی، برنامه ریزی و کنترل مواد و انبار کردانی متناسب با نوع شرکت و مواد و کالاها.  

5- تحویل گرفتن اقلام دریافتی و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و کارتهای مربوطه.

 6- صدور اقلام مورد نیاز واحدهای گوناگون مطابق با درخواستها و سفارشات کتبی آنها و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای مربوطه.

7- تهیه گزارشات لازم در مورد ضایعات، موجودیها و نظرات اصلاحی.